Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Štěpán Dorazil, se sídlem Škrovád 26, Slatiňany 53821. Zpracovatel osobních údajů 

Zpracovatelem osobních údajů je: Štěpán Dorazil, se sídlem Škrovád 26, Slatiňany 53821. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1 Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze  dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení  GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, 

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů  mnou poskytnutých správci.

2 Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

datum narození, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu, 

IP adresa, 

3 K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou: 

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, 

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 

e-mailová adresa, 

telefonní číslo, 

číslo bankovního účtu, 

IP adresa, 

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce, 

4 Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce  uchovávat osobní údaje po dobu 2 roků.

5 Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: 

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě; 

6 Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich 

opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci,  jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně  zpracování osobních údajů

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost  údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení  GDPR). 

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování  založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl.  6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo  nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která  se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). 

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů,  přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah  informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí  informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí  informace. 

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se  zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu  osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování,  včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či  historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: 

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

7 Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení  GDRP. 

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány  dobrovolně. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro  naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly  shromážděny. 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení  subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.