Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Štěpán Dorazil IČO: 08077932, se sídlem Škrovád 26, Slatiňany 53821 (dále jako „prodávající“).

1 Záruka za jakost

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: 

1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové,  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu  zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce; 

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto  druhu obvykle používá; 

1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů. 

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží,  jeho úplnost a nepoškozenost obalů. 

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží,  jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2 Způsob uplatnění reklamace

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s  tímto reklamačním řádem. 

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně v  sídle prodávajícího. 

2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace  po celou provozní dobu.

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném  záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě  prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. 

2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména  předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným  věrohodným způsobem. 

2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud  na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za  jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva  nestanoví jinak. 

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je  uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu. 

3.3 Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců. 

3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v  případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno. 

3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného  na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto  reklamačního řádu. 

3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží  vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá,  ačkoliv o vadě ví. 

3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je  zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat. 

3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 14 

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení  vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno  datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob  vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace  včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů  ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení  reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.  Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení  reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas  uskutečnit. 

3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených  nákladů spojených s uplatněním reklamace. 

3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z  vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží. 

4 Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech: 

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; 

4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou  údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží; 

4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z  povahy věci; 

4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v  době převzetí zboží kupujícím; 

4.1.5 mechanické poškození zboží; 

4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů; 

4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,  chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno; 

4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci; 

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje  kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. února 2022.